Errors de format als elements contenteditable a Webkit (Chrome, Safari)

Foto de Justin Raycraft a Flickr

contenteditable és un atribut aparegut amb HTML5 que permet que certs elements HTML siguin editables o modificables al navegador de l’usuari. Aquesta propietat la fan servir editors de text per a pàgines web, alguns tan populars com TinyMCE. Webkit (el motor de renderitzat de navegadors com Safari, Opera i els que utilitzen Blink com Chrome)… Continueu llegint Errors de format als elements contenteditable a Webkit (Chrome, Safari)